MOBVEN TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

21 Nisan 2022’de güncellendi.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Mobven (“Momentum Suite”, “Mobven” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

a. Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki teknik, ticari ve iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilmektedir.
Yukarıdaki ana başlıklar çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik alt amaçlardan bazıları şu şekilde örneklendirilmiştir:

 • i. Sözleşmelerin müzakeresi, akdedilmesi ve ifası,
 • ii. Ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi,
 • iii. Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,
 • iv. Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,
 • v. Çağrı merkezi ve uzaktan destek hizmetlerinin sağlanması, çağrı sayısı ve içerik takibi,
 • vi. Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • vii. Pazar araştırması yapılması,
 • viii. İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi,
 • ix. Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi,
 • x. İrtibat/iletişim sağlanması,
 • xi. İşbirliği yapılan firmalar, tedarikçiler, yeniden satıcılar ve hizmet alınan firmalarla olan ticari ilişkilerin yürütülmesi,
 • xii. İşbirliği çerçevesinde raporlama yapılması,
 • xiii. Yeniden satıcıların iş ortaklığı başvuru sürecinin değerlendirilmesi,
 • xiv. Şirketin ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması,
 • xv. Şirketimiz tarafından memnuniyet ölçümü anketleri için iletişim kurulması,
 • xvi. Şirket ve iştirakleri tarafından düzenlenen etkinliklerde/eğitimlerde katılımcı kaydının oluşturulması, sertifikaların/katılım belgelerinin düzenlenmesi, ödül/hediye sahiplerinin belirlenmesi ve ödül/hediyelerin teslimi,
 • xvii. Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi, yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 • xviii. Hissedarlarla olan ilişkilerin yürütülmesi
 • xix. Hissedarların tabi olduğu sermaye piyasası düzenlemelerinin yürütülmesi
 • xx. Şirketin başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir kısmının devredilmesi halinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi,
 • xxi. Sosyal medya paylaşımlarında Şirket ve iştiraklerinin, çalışanların, Gerçek Kişi Yeniden Satıcı/Müşterilerin, Yeniden Satıcı/Müşteri İlgililerinin tanıtılması,
 • xxii. İş görüşmelerinin yürütülmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi,
 • xxiii. İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması,
 • xxiv. Şirket ve iştiraklerin çalışanlarının iş sözleşmelerinden doğan asıl ve yan haklardan yararlandırılması, performansının ve çalışmalarının değerlendirilmesi,
 • xxv. Çalışanlara kullanıcı hesabı açılması, şirket içi kimlik ve yemek kartı verilmesi,
 • xxvi. Şirket çalışanlarının ulaşım organizasyonunun sağlanması, şirket araçlarının ve araç gereçlerinin takibi,
 • xxvii. Şirket adına bir organizasyona katılım olması durumunda, katılımcı kaydının oluşturulması,
 • xxviii. Çalışanların eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının oluşturulması,
 • xxix. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 • xxx. Şirketin iç ve çevre güvenliği ile Web Sitesi’nin ve Uygulamalar’ın güvenliğinin sağlanması,
 • xxxi. Web Sitesi’nin kullanım analizi,
 • xxxii. Kişisel veri envanterinin oluşturulması,
 • xxxiii. Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikâyet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi,
 • xxxiv. Şirket ziyaretçi kayıtlarının tutulması
 • xxxv. Şirket güvenliği amacıyla kayıt alınması.
 • b) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesi kapsamında, yurt içinde veya yurt dışındaki iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  c) Kişisel Verinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz, bina, tesis ve yerleşkemizi ziyaretiniz esnasında Şirketimiz tarafından fiziki yöntemler ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. İşlemenin hukuki sebebi eğer varsa açık rızaya, yoksa mezkur kanun maddelerinde sayılan diğer hususlara dayanmaktadır.
  Toplanan kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni’nin (a) ve (b) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

  Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  · Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  · Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  · Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  · Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  · Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

  · Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.mobven.com adresinden ulaşabileceğiniz Mobven Teknoloji Anonim Şirketi Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

  e) Şirket’e Başvuru Yöntemi (Bilgi edinme hakkı ve diğer talepleriniz için)

  İşbu aydınlatma metninin d bendinde sayılan haklarınızı kullanmak üzere her türlü talep öneri ve isteğinizi aşağıda yer alan formu doldurarak (Tüm taleplerin detaylı bir şekilde açıklanması gerekmektedir) tarafımıza daha önce varsa açmış olduğunuz hesap ya da kayıtlarda beyan etmiş olduğunuz elektronik iletişim adresleri, yoksa bizzat ya da bir özel yetkili vekil aracılığıyla veya kimliğiniz teyit edilmiş bir iletişim yöntemiyle iletebilirsiniz. Formu fiziki olarak değil de dijital bir şekilde iletmek istemeniz halinde yukarıda bahsedilen iletişim adresiniz üzerinden kvkk@asseco-see.com.tr adresine e-posta ile iletebilirsiniz. Fiziksel iletişim için ise bilgileriniz aşağıda yer almaktadır:

  Veri sorumlusu: Mobven Teknoloji A.Ş.
  Adres: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü Teknopark D2 Blok Z02 34220 Esenler İstanbul
  MERSİS no:
  Ticaret sicil no:
  Tel: +90 (212) 215 57 57
  Web sitesi: www.mobven.com

  BAŞVURU FORMU

  Bu form Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. maddesi uyarınca Asseco SEE grubu Şirketleri’ne başvuruda bulunarak bilgi alma hakkınızı kullanımınızda kolaylık sağlamak açısından hazırlanmıştır. Bu form başvurular açısından zaruri değil, ihtiyari nitelikte olup yalnızca talebinize daha hızlı cevap verilebilmesi için oluşturulmuş bir şablondur.

  A. Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri

  Bu form ile talep edilen bilgiler, kimliğinizin doğru bir şekilde tespiti, talebiniz ile ilgili detaylı araştırma yapılabilmesi ve başvurunuzun sonucunun tarafınıza iletilmesi için gereklidir (“Amaç”) ve bu Amaçla işlenebilir. Bu nedenle lütfen bilgilerinizi doğru ve eksiksiz olarak iletiniz. Talep edilen kişisel verileriniz, Amacı gerçekleştirmek dışında herhangi bir şekilde kullanılmayacaktır.

  Adınız-Soyadınız:

  TC Kimlik Numaranız:

  Telefon Numaranız:

  E-posta Adresiniz:

  Adresiniz:

  B. Başvuru Sahibinin Şirket ile İlişkisi

  1. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.

  Örneğin: Çalışan; Pay Sahibi; Şirket Yetkilisi; Müşteri; Müşteri Yetkilisi/Çalışan; Yeniden Satıcı; İş ortağı gibi.

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  2. Grup Şirketlerimizden hangisi veya hangileri ile ilişkiniz bulunmaktadır? (Asseco, Payten, Mobven, Smarttek, Sigma gibi)

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  3. Şirketlerimiz içerisinde hangi birim ile iletişiminiz olmuştur? (İnsan Kaynakları, Pazarlama, Hukuk gibi)

  ……………………………………………………………………………………………………………………

  C. Başvuru Sahibinin Talebi

  Lütfen talebinizi aşağıda detaylı olarak açıklayınız. (“Hangi kişisel verilerim işleniyor”, “Kişisel Verilerimin silinmesini istiyorum”, “Kişisel verilerimi kiminle paylaştınız” gibi)

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………

  D. Başvuruya Verilecek Yanıtın Bildirilme Yöntemi

  Başvurunuza verilecek yanıt, yukarıda belirtilen e-posta adresinize mail yoluyla gönderilebilir. E-posta adresinizi bildirmenizi rica ederiz:

  E-posta adresi: …………………………………..@……………………………….

  E. Ekler

  • Varsa talebinizi destekleyici belgelerin forma eklenmesi gerekmektedir.

  • Bireysel olarak başvurmanız halinde, kimliğinizi tevsik edici belgelerin (nüfus cüzdan, ehliyet, pasaport vb.) bir suretini/fotokopisini formun ekine ekleyiniz.

  • Başvurunun vekil aracılığıyla yapılması durumunda, özel yetkiyi içeren vekaletname suretinin
  formun ekinde iletilmesi zorunludur.

  • Başvurunun elektronik yöntemlerle yapılması halinde ilgili elektronik yöntemin daha önce tarafımıza beyan edilmiş bir iletişim adresini içermesi zorunludur.
  Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Mobven Şirketleri’ne yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13’üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini talep ederim.

  Başvuranın (Kişisel Veri Sahibi/Vekili)

  Adı-Soyadı:

  Başvuru Tarihi:

  İmza:

  MOBVEN TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
  ZİYARETÇİ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
  AYDINLATMA METNİ

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Mobven Teknoloji A.Ş. (Birlikte “Mobven” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Taleplerinizi yukarıda yer verilen tüm şirketler için aşağıda bilgileri verilen ana şirkete iletebilirsiniz.

  Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.mobven.com adresinde yer alan kişisel veriler sekmesinden ulaşabilirsiniz.

  a) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği
  Toplanan kişisel verileriniz, ziyaretiniz kapsamında Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki teknik, ticari ve iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

  Yukarıdaki ana başlıklar çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik alt amaçlardan bazıları şu şekilde örneklendirilmiştir:

  · Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

  · Ziyaretçilerin kimlik tespitinin yapılması

  · İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası amacı kapsamında sağlık verilerimin

  · Şirket yerleşkeleri ve çevrelerinde güvenlik kamerası ile görüntü ve ses kaydı yapılması

  · Şirket ağı üzerinden yapılan erişimlerin kayıt altına alınması,

  · Giriş, çıkış, erişimlerin kayıt altına alınması ve yetkilendirmelerin yapılması adına elektromanyetik kartların ve diğer araçların takip edilmesi,

  · Toplantı kayıtlarının tutulması,

  · Toplantıların düzenlenebilmesi amacıyla gerekli olduğunda elektronik iletişimin sağlanması

  b) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesi kapsamında, yurt içinde veya yurt dışındaki iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve ayrıca kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

  c) Kişisel Verinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz, bina, tesis ve yerleşkemizi ziyaretiniz esnasında Şirketimiz tarafından fiziki yöntemler ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni’nin (a) ve (b) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  ç) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
  Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  · Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  · Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  · Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  · Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  · Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  · Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  · İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

  · Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, web adresinden ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

  Mobven ve iştirakleri